Статьи

Главная » каталог всех статей » Фін. звітність та бухгалтерський облік

Фінансова звітність та бухгалтерський облік в новому Податковому кодексі України 12 Февраля 2011 года

Суттеві зміни в оподаткуванні суб’єктів господарювання у зв’язку з набуттям чинності Податкового кодексу України  (ПКУ) зачіпляють  проблеми  бухгалтерського обліку та фінансової звітності платників податків.

Значення  фінансової звітності  підприємств  за Податковим кодексом України.

У тексті ПКУ неодноразово згадується фінансова звітність підприємств. Наведемо важливі положення з визначення ролі фінансової звітності  у ПКУ, табл. 1.

Таблиця 1

Принципові положення щодо використання фінансової звітності платників податків  у Податковому Кодексі України

Стаття ПКУ

Стислий  зміст  статті

Ст. 16. Обов'язки платника податків

 

До обов'язків платника податків,  входить подання на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів  документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання

Ст. 20. Права органів державної податкової служби

 

Органи  державної податкової служби мають права отримувати безоплатно від платників податків, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом; під час проведення перевірок вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби

Ст. 44  Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності

Вимогами до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, вважається, те, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством

Ст. 46  Податкова декларація (розрахунок)

 

При поданні податкової декларації, платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою Міністерством фінансів України

Ст. 72 Збір податкової інформації

 

При збиранні податкової інформації  використовується інформація, що міститься  у наданих великими платниками податків в електронному вигляді копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування, первинних документах, які ведуться в електронному вигляді, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів

Ст. 75  Види перевірок

 

При проведенні документальних перевірок, документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками  та яка проводиться на підставі податкових декларацій, фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків

Ст. 85 Надання платниками податків документів

 

При наданні платниками податків документів, платник податків зобов'язаний надати посадовим особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов'язані з ним. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.  При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб  копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування, первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки

         Фінансова звітність розглядається як обов’язок платника податків, податкова служба має право її перевіряти, вона підтверджує дані податкової звітності, подається платником податків разом із податковою декларацією, така звітність є об’єктом документальних перевірок, вона входить до складу документів, що надаються платником податків.

            Використання даних бухгалтерського обліку при розрахунку об’єкта оподаткування

Кодексом підтверджене, що платники податку на прибуток для обрахунку об'єкта оподаткування використовують дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням його положень (с. 44 ПКУ). Платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткуванням цим податком, а також ті, що проводять діяльність, яка підлягає патентуванню, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування згідно з нормами цього Кодексу, або доходу, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому:  до складу витрат таких платників податку, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування, не включаються витрати, пов'язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку);  сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування.  У разі якщо основні засоби використовуються для отримання звільненого доходу (прибутку) та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з іншою діяльністю (п. 152.11 ПКУ).

Виокремлення ізольованій групи платників податку на прибуток -юридичних осіб,  які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат та складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва юридичними особами, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ПКУ,

Крім  використання даних фінансової звітності для обчислення та сплати податків та зборів, ПКУ передбачене  внесення суттєвих змін у саму фінансову звітність.

            По-перше, серед платників податку на прибуток підприємств виокремлено ізольовану групу   платників, які оподатковують податок на прибуток за нульовою ставкою.

До таких платників податку на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв: а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року; б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб; в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151  Кодексу.

Дія цього пункту ПКУ не поширюється на суб'єктів господарювання, які: 1) утворені в період після набрання чинності Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації; 2) здійснюють: 2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46 пункту 14.1 статті 14 розділу I; 2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів; 2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів; 2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";  2.5) фінансову діяльність (гр. 65 - гр. 67 Секції J КВЕД ДК 009:2005);  2.6) діяльність з обміну валют;  2.7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;  2.8) операції з нерухомим майном, оренду (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005);  2.9) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку (гр. 64 КВЕД ДК 009:2005);  2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;  2.11) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";  2.12) охоронну діяльність;  2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);  2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;  2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;  2.16) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;  2.17) діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр. 74 КВЕД ДК 009:2005).

Платники податку, зазначені у підпунктах "а", "б", "в" цього пункту, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку в порядку, встановленому підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153  Кодексу та сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу за звітний податковий період, у якому здійснювалось нарахування та виплата дивідендів (п. 154.6 ПКУ).

Такі платники податку на прибуток  ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України (ст. 44 ПКУ).   Платники такої групи подають органам державної податкової служби декларації (розрахунки) з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою у порядку, встановленому  Кодексом (ст. 49 ПКУ). 

Норми  пункту Кодексу щодо порядку обчислення податку на прибуток підприємства для платників податку, визначених пунктом 154.6 статті 154 ПКУ, застосовуються з урахуванням наступного: суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, спрямовуються на переоснащення матеріально-технічної бази, на повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними та/або поповнення власних обігових коштів; суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат. У разі якщо суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, використані не за цільовим призначенням або не використані платником податку протягом річного звітного періоду, залишок невикористаних коштів або сума коштів використана не за цільовим призначенням зараховуються до бюджету в першому кварталі наступного звітного року (ст. 152.11 ПКУ).

Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ПКУ, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період,  включаються до плану-графіка проведення документальних планових перевірок не частіше, ніж раз на три календарних роки (ст. 77 ПКУ).

По-друге, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2011 № 25 «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»  складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва:  суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ПКУ,  та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат.

Суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат:  можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю, без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;  не створюють забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;  визнають витрати і доходи з урахуванням вимог ПКУ і відносять суми, які не визнаються ПКУ витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування;  поточну дебіторську заборгованість включають до підсумку балансу за її фактичною сумою. Суб'єкти малого підприємництва, які мають право на застосування спрощеного обліку доходів і витрат та які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису.

Коментарі щодо  змін у фінансовій  звітності  та

бухгалтерському  обліку в Податковому кодексі України

         Фінансова звітність підприємств залишається  важливим джерелом інформації про  об’єкти  та операції господарської діяльності підприємства. Зростання  статусу  бухгалтерського  обліку та фінансової звітності підприємства-платника податків у ПКУ відповідає ст. 3 Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.  

Своєрідний етап розвитку вітчизняного бухгалтерського обліку, коли з 1997 р. в Україні паралельно із бухгалтерським обліком здійснювався облік за двома головними податками – податок на прибуток підприємств та податок на додану вартість, не може відразу завершиться. Норми ПКУ зберегли в своїй ідеології чітку фіскальну рису регламентації законодавства України. Потреба наповнення бюджету України змушує використовувати для здійснення податкового контролю також фінансову звітність. Збільшення уваги до питань бухгалтерського обліку  як основи обліку тільки доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування, не може заспокоювати власників та бухгалтерів підприємств. Об’єктами перевірок, а відповідно, й підставами для застосування штрафних санкцій, скоріше за все, будуть різні об’єкти та аспекти  діяльності підприємства, порядок та організація бухгалтерського обліку, нарахування амортизації на необоротні активи, оцінка та переоцінка, операції з цінними паперами, зовнішньоекономічні операції, об’єкти майнових та ресурсних платежів,  облікова політика, строки поданні та достовірність фінансової звітності та ін.  

Виокремлення  серед платників податку на прибуток підприємств певної  групи   платників, які оподатковують податок на прибуток за нульовою ставкою, за  пунктом 154.6 статті 154 ПКУ,  спрямоване на своєрідне збереження альтернативної системи оподаткування (не слід змішувати із спеціальними податковими режимами, розділ XIV ПКУ). Спрямування діяльності   підприємств на реальний сектор економіки через операції, що підлягають оподаткуванню податку на прибуток за нульовою ставкою (не торгівлю, не посередницькі послуги, не послуги, не операції із давальницькою сировиною тощо) має благу мету. Ця мета близька до принципу податкового законодавства України соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків (п. 4.1.6 ПКУ).  Можливість ведення полегшеного  варіанту обліку доходів та витрат передбачено  ст. 3 Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Автор навів у матеріалі інформацію про зміни у фінансовій  звітності  та  бухгалтерському  обліку в ПКУ послідовно, але з максимальним  додержанням тексту самого нормативного документу.

            Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва представлено  додатком  2  до  Наказу мінфіну Україні № 25 за формами      № 1-мс та № 2-мс (додаток до даної інформації). Нагадую, що залишилися форми звітності № 1-м та № 2-м.   Наказ № 25 набуває чинності з 01.04.2011.

Аудитор                                                                   Пантелеєв В.П.

м. Київ

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 

 

 

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

 

 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство _____________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова
форма господарювання _____________________________________ 

за КОПФГ 

Орган державного управління _______________________________ 

за КОДУ 

Вид економічної діяльності __________________________________ 

за КВЕД 

Середня кількість працівників ________________________________ 

 

Одиниця виміру: тис. грн. ___________________________________ 

 

Адреса ___________________________________________________ 

 

 

 

1. Баланс
на ____________ 20 р.
 

Форма N 1-мс 

Код за ДКУД  

1801006 

 

 

Актив 

Код рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

I. Необоротні активи 

 

 

 

Основні засоби: 

 

 

 

   залишкова вартість 

030 

 

 

   первісна вартість 

031 

 

 

   знос 

032 

 

 

Інші необоротні активи 

070 

 

 

Усього за розділом I 

080 

 

 

II. Оборотні активи 

 

 

 

Запаси 

100 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість 

210 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

 

 

   в національній валюті 

230 

 

 

   у тому числі в касі 

231 

 

 

   в іноземній валюті 

240 

 

 

Інші оборотні активи 

250 

 

 

Усього за розділом II 

260 

 

 

Баланс 

280 

 

 

 

Пасив 

Код рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

 

 

 

Капітал 

300 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

 

 

Усього за розділом I 

380 

 

 

II. Цільове фінансування 

430 

 

 

III. Довгострокові зобов'язання 

480 

 

 

IV. Поточні зобов'язання 

 

 

 

Короткострокові кредити банків 

500 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

 

 

 

   з бюджетом 

550 

 

 

   зі страхування 

570 

 

 

   з оплати праці* 

580 

 

 

Інші поточні зобов'язання 

610 

 

 

Усього за розділом IV 

620 

 

 

Баланс 

640 

 

 

 

____________
*З рядка 580 графа 4             Прострочені зобов'язання з оплати праці              (665) ___________

2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20 ___ р.

 

 

Форма N 2-мс
Код за ДКУД 

1801007 

 

 

Стаття 

Код рядка 

За звітний період 

За попередній період 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 

 

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 

020 

(                       )    

(                          )  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 

030 

 

 

Інші доходи 

040 

 

 

Разом чисті доходи (030 + 040) 

070 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

080 

(                       )  

(                          ) 

Інші витрати 

100 

(                       )  

(                          ) 

у тому числі: 

101 

 

 

 

102 

(                       )  

(                          ) 

Разом витрати (080 + 100) 

120 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 

130 

 

 

Податок на прибуток 

140 

(                       )  

(                          ) 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 

145 

 

 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - 145) 

150 

 

 

 

Керівник 

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_________________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище)